ToyCarDealer Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ToyCarDealer. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en ToyCarDealer volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Algemene Voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden.

1.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met ToyCarDealer zijn overeengekomen.

1.3. ToyCarDealer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de ToyCarDealer website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van ToyCarDealer zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. ToyCarDealer behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst tussen ToyCarDealer en de klant komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst via de webshop, door het volledig doorlopen van de module Afrekenen; het door de klant vervolgens op [Bevestig] knop klikken op de website van ToyCarDealer waarna de klant een bevestiging heeft ontvangen dat ToyCarDealer de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

2.3. De administratie van Sikumuseum geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Sikumuseum verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Sikumuseum verrichte leveringen. Sikumuseum erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.


3 Prijzen/tarieven en betaling


3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO`s en inclusief omzetbelasting (btw). Indien u woonachtig bent buiten de EU, vervalt de BTW. De software houdt hier zelf rekening mee aan de hand van de adresgegevens uit uw account.

3.2 Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

3.3. Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is ToyCarDealer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen toekomstige bestellingen te weigeren.


4 Levering/verzendingstermijnen


4.1. Niet meer geldig.

4.2. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken 1 werkdag nádat de betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen op rekening van ToyCarDealer. Deze termijn geldt als richtlijn en niet als bindend. Te allen tijde wordt een redelijkheid nagestreefd en overtreding van de genoemde drie werkdagen worden altijd via email aan de klant gemeld.

4.3. ToyCarDealer behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.


5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden


5.1. ToyCarDealer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.


6 Risico


6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor de verkopende partij, verzendingen geschieden altijd incl. verzekering. De verkopende partij kan altijd beslissen of er een (evt. gedeeltelijke) terugbetaling zal plaatsvinden of een vervangend(e) model(len) wordt opgestuurd.


7 Bestellingen/communicatie


7.1. ToyCarDealer is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ToyCarDealer, dan wel tussen ToyCarDealer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en ToyCarDealer.


8 Garanties


8.1. Op sommige door ToyCarDealer geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

8.2. vervallen

8.3. Wij leveren uitsluitend eersteklas artikelen, maar in bijzondere gevallen kan er toch reden zijn om het artikel te retourneren. Neem in dat geval altijd eerst contact op met onze klantenservice.

8.4 U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

9 Klachten


9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door ToyCarDealer serieus in behandeling worden genomen.

9.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken via brief of e-mail.

9.3. ToyCarDealer zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. ToyCarDealer zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.


10 Toepasselijke recht en geschillenregeling


10.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ToyCarDealer is het Nederlands recht van toepassing.